Všeobecné obchodní podmínky

PSIKARAVAN.CZ - Tomáš Kráčmar

Nerudova 226, 277 01 Dolní Beřkovice, IČ: 87230992

tel: +420 315 315 982, email: pujcit@psikaravan.cz 

1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem Vozidla, vzniklé na základě uzavřené Smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“).

  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

  3. Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou.

2. Rozhodné právo a právní režim

  1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

  2. Uzavřením Smlouvy mezi Pronajímatelem a Nájemcem akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku, a to ustanoveními upravujícími smlouvu o nájmu dopravního prostředku podle § 630 a násl. Obchodního zákoníku.

3. Předmět nájmu

  1. Pronajímatel se Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Vozidlo specifikované ve Smlouvě k dočasnému užívání za podmínek stanovených Smlouvou a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli úplatu (dále jen „Nájemné“).

  2. Po dobu platnosti Smlouvy nenabývá Nájemce žádná vlastnická práva k Vozidlu.

4. Doba nájmu

  1. Konkrétní doba nájmu Vozidla je stanovena ve Smlouvě. Smlouvu (dobu nájmu Vozidla) lze prodloužit dohodou Smluvních stran.

  2. Pronajímatel je oprávněn Smlouvu s okamžitou platností vypovědět, a Vozidlo Nájemci odebrat, pokud nastane kterákoliv z těchto skutečností:

   1. Nájemce užívá Vozidlo v rozporu se Smlouvou nebo s obecně závaznými právními předpisy anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu, nebo kterým Pronajímateli hrozí značná škoda.

   2. Nájemce nesplní kterýkoliv ze svých závazků podle Smlouvy.

   3. Vozidlo bylo nebo bude zaviněním Nájemce poškozeno.

   4. Vozidlo bylo nebo bude vyvezeno mimo území České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě.

   5. Bydliště či sídlo/místo podnikání Nájemce se přemístí, byť i dočasně, mimo území České republiky.

   6. Na majetek Nájemce je vedeno konkurzní, správní, exekuční či jiného obdobného řízení.

   7. Nájemce poskytl Pronajímateli při uzavírání Smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace.

   8. Nájemce neoznámí Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu) a současně Pronajímateli dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla nebo jiné skutečnosti, kvůli kterým došlo ke škodě na Vozidle.

   9. Nájemce provedl úpravy, výměny dílů nebo agregátů Vozidla bez souhlasu Pronajímatele.

   10. Nájemce opakovaně porušil povinnosti Nájemce, plynoucí z těchto Všeobecných obchodních podmínek.

   11. Nájemce neoznámil písemně Pronajímateli poškození nebo nefunkčnost nebo neoprávněný zásah do tachometru Vozidla.

   12. Vozidlo se stane předmětem zadržovacího práva, zástavy či jakéhokoliv jiného vlastnického či smluvního práva třetí strany.

  3. Písemná okamžitá výpověď Pronajímatele musí být doručena Nájemci a nabývá účinnosti dnem doručení.

  4. Právo užívat Vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána, zničením Vozidla nebo jeho odcizením. Tím ovšem nezanikají vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran existující do dne zániku Smlouvy, zejména nezaniká právo Pronajímatele na Nájemné, náhradu škody, smluvní pokuty apod.

  5. Nájemní vztah může být ukončen i dohodou Smluvních stran.

5. Rezervační, platební a storno podmínky

1.      Rezervace musí být zadána v rezervačním systému Pronajímatele (na adrese www.psikaravan.cz).

2.     Pro závazné potvrzení rezervace je nutno zaplatit rezervační poplatek ve výši 10 % z ceny půjčovného. V případě nezaplacení rezervačního poplatku do 5 dnů od vytvoření rezervace v online systému a doručení výzvy k platbě může být rezervovaný termín uvolněn.

3.     Doplatek půjčovného musí být složen nejpozději 21 dní před počátkem rezervovaného termínu na základě smlouvy o nájmu Vozidla. Nesplní-li Nájemce tuto povinnost, rezervovaný termín bude uvolněn. Rezervační poplatek se v takovém případě nevrací.

4.     V případě zrušení rezervace Nájemcem 60 a více dní před rezervovaným termínem vrací Pronajímatel všechny zaplacené prostředky včetně rezervačního poplatku. Při zrušení rezervace Nájemcem méně než 60 dnů a více než 21 dnů před rezervovaným termínem vrátí Pronajímatel Nájemci všechny dosud zaplacené prostředky vyjma rezervačního poplatku. V případě zrušení rezervace Nájemcem méně než 21 dní a více než 3 dny před rezervovaným termínem činí storno poplatek 50 % z ceny půjčovného. V případě zrušení rezervace méně než 3 dny před rezervovaným termínem činí storno poplatek 50 % z ceny půjčovného plus částky rovnající se prvním třem dnům rezervovaného pronájmu.

5.     Platby se provádí platebním příkazem na číslo účtu vedené u Fio banky, a. s. číslo účtu: 2901262402/2010 (variabilní symbol je číslo rezervace).

6. Práva a povinnosti Smluvních stran při předání Vozidla Nájemci

  1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a vybavené příslušenstvím odpovídajícím platným předpisům, a to v době a místě stanoveném Smlouvou, a to včetně dokladů potřebných k provozu Vozidla – návod k obsluze a údržbě, ORV a doklad zákonného pojištění.

  2. Dokladem o předání Vozidla Pronajímatelem a převzetí Vozidla Nájemcem je „Předávací protokol“, který je součástí Smlouvy (dále „Protokol“). Veškeré zjevné vady, poškození Vozidla a připomínky týkající se stavu předávaného Vozidla, musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v Protokolu.

7. Práva a povinnosti Smluvních stran při vrácení Vozidla Nájemcem

  1. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně klíčů od Vozidla, převzatých dokladů k Vozidlu a převzatého příslušenství a výbavy Vozidla, a to nejpozději v době, místě a způsobem stanoveným Smlouvou.

  2. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s kompletně umytým a čistým exteriérem a interiérem, nepoškozené a ve stavu, v jakém Vozidlo převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (viz čl. 7.11).

  3. Převzal-li Nájemce Vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM, je povinen Vozidlo vrátit taktéž s plně natankovanou nádrží PHM, jinak s takovým stavem nádrže PHM, v jakém Vozidlo převzal (viz. čl. 7.13.).

  4. Vozidlo od Nájemce musí převzít Pronajímatelem určený pracovník. Nájemce je povinen Vozidlo Pronajímateli předat fyzicky a předání Vozidla si (zpravidla na Protokolu) nechat písemně potvrdit.

  5. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost fyzicky předat Pronajímateli Vozidlo, je Pronajímatelem určený pracovník oprávněn zjistit stav vráceného/zadrženého Vozidla, dokladů, příslušenství a výbavy Vozidla za přítomnosti další osoby, přizvané Pronajímatelem, který potvrdí stav Vozidla svým podpisem na Protokolu, společně s určeným pracovníkem. V případě, že Nájemce nesplní svoji povinnost předat Pronajímateli Vozidlo fyzicky, považuje se za rozhodný okamžik vrácení Vozidla Pronajímateli den a hodina fyzického převzetí Vozidla Pronajímatelem, uvedená v Protokolu.

  6. Pokud nájemce vrátí Vozidlo Pronajímateli opožděně, má povinnost dále platit nájemné podle ceny sjednané ve Smlouvě.

  7. Pokud Nájemce Vozidlo Pronajímateli nevrátí ve lhůtě do 5 (pěti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou, a Pronajímatel nemá od Nájemce písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo (viz čl. 7.8.), je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit Pronajímateli náklady spojené v souvislosti s vypátráním, zadržením, zabavením Vozidla, popř. jeho dopravou do místa provozovny Pronajímatele apod. Pokud Pronajímatel ve lhůtě do 10 (deseti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla Vozidlo nezískal zpět do své dispozice (držení) a zároveň Nájemce nepředložil Pronajímateli písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo, je Nájemce povinen a zavazuje se také uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši hodnoty Vozidla stanovené znaleckým posudkem/odhadem soudního znalce, kterého určí Pronajímatel. Náhrada škody je splatná dnem následujícím po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla.

  8. Pokud bude Vozidlo Nájemci odňato, zadrženo nebo zabaveno, je Nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladnětelefonicky informovat Pronajímatele (s následným písemným potvrzením) a dále je Nájemce povinen podniknout veškerá opatření nutná k „uvolnění“ Vozidla a je povinen po celou dobu řádně platit sjednané Nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je v tomto případě povinen uhradit Pronajímateli kromě jiného i veškeré škody, které mu v souvislosti s tím vzniknou.

  9. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí nevrácení Vozidla Polici České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) s tím, že jej Nájemce neoprávněně užívá, a důsledky, které z takové skutečnosti pro Nájemce mohou vyplynout, nese výlučně Nájemce.

  10. Pokud Nájemce nesplní při vracení Vozidla svou povinnost vrátit klíče od Vozidla (klíče od zámku řazení, dálkové ovládání s klíčem od Vozidla) a dokumentaci k Vozidlu (osvědčení o registraci Vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti Vozidla, mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, servisní knížku Vozidla, návod k obsluze Vozidla, návod k obsluze rádia apod.) nebo je vrátí s poškozením znemožňujícím jejich další řádné použití, je Nájemce z důvodu omezení možnosti využití Vozidla povinen a zavazuje se zaplatit Pronajímateli škodu ve výši skutečně vynaložených nákladů Pronajímatele a manipulační poplatek ve výši 5000,- Kč.

  11. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo umyté, čisté (čl. 7.2.) a nepoškozené, je povinen a zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na vyčištění nebo opravu Vozidla. Jedná se zejména o případy propálení, znečištění, trvalé znečištění interiéru Vozidla a jeho sedadel, dále znečištění nebo trvalé znečištění exteriéru Vozidla.

  12. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit převzatou výbavu a doplňky Vozidla, je povinen a zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady odpovídající hodnotě nově pořízené součásti výbavy a doplňků, která bude totožná nebo srovnatelná s chybějící věcí.

  13. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM (čl. 7.3.), je Nájemce povinen a zavazuje se zaplatit Pronajímateli chybějící PHM podle skutečných nákladů a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč.

8. Ostatní práva a povinnosti Pronajímatele

  1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli požadovat po Nájemci přístup k Vozidlu za účelem kontroly technického stavu Vozidla a kontroly, zda Nájemce Vozidlo užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami Smlouvy a obecnězávaznými právními předpisy. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli umožnit. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat polohu a pohyb vozidla.

  2. Pronajímatel má povinnost provádět běžnou údržbu a opravy Vozidla způsobem obvyklým při provozování takových Vozidel tak, aby Vozidlo po dobu nájmu bylo v řádném technickém stavu.

  3. Pronajímatel má právo instalovat do Vozidla systém pro kontrolu provozu a vyhledávání. Nájemce nesmí žádným způsobem zasahovat do funkčnosti ani provozu takového systému.

9. Ostatní práva a povinnosti Nájemce

  1. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení půjčeného motorového vozidla.

  2. Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo k účelu určenému ve Smlouvě, jinak k užívání, k němuž Vozidlo obvykle slouží.

  3. Nájemce je povinen:

   1. Používat Vozidlo pouze v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.

   2. Dbát, aby na Vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, odcizení, ztrátě či zničení nebo poškození.

   3. Dodržovat instrukce výrobce Vozidla, týkající se provozu Vozidla, dodržovat množství provozních kapalin, které hradí Pronajímatel – tedy olej, chladící kapalina a brzdová kapalina (Pronajímatel nehradí například náplň do ostřikovače, mytí Vozidla a drobnou údržbu Vozidla apod.), dodržovat huštění pneumatik a podobně a dále dodržovat podmínky a doporučení stanovená Pronajímatelem.

   4. Používat výhradně výrobcem Vozidla nebo Pronajímatelem předepsané druhy a typy pohonných hmot, olejů, maziv, a ostatních kapalin.

   5. Pravidelně, nejpozději však při ujetí každých 1000 km kontrolovat stav provozních kapalin a provozní kapaliny dle potřeby doplňovat.

   6. Zabezpečit vždy Vozidlo proti odcizení, zneužití, zničení nebo poškození.

   7. Vždy po odstavení (zaparkování) Vozidla použít veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je Vozidlo vybaveno, nenechávat ve Vozidle klíče a dokumenty k němu, panel autorádia (pokud je odnímatelný) a Vozidlo vždy uzamknout.

   8. Bezodkladně telefonicky s následným písemným potvrzením ohlásit Pronajímateli jakékoliv poškození tachometru nebo jeho nefunkčnost.

   9. Písemně oznámit Pronajímateli změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí Smlouvy, a to nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla, místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, aktuálních telefonních čísel pro komunikaci s Pronajímatelem a adresy pro doručování. V případě nesplnění této povinnosti nese Nájemce odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Nájemce.

   10. Pro účely kontroly oprávněnosti užívání Vozidla mít u sebe Smlouvu, popř. její kopii.

   11. Zajistit, aby ve Vozidle nikdo nekouřil, nepoužíval ani nepřevážel žádné omamné a psychotropní látky.

  4. Nájemce není oprávněn:

   1. Vozidlo prodat, darovat, zcizit, zastavit ani zatížit nároky třetích stran.

   2. Řídit Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků anebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechat Vozidlo k řízení.

   3. Přetěžovat Vozidlo nad přípustnou mez.

  5. Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele není oprávněn:

   1. Používat Vozidlo k vlečení jakýchkoliv přívěsů a/nebo jiných vozidel, či předmětů.

   2. Používat Vozidlo pro účely sportovního, výcvikového, výukového nebo zkušebního řízení.

   3. Pronajmout, půjčit, přenechat užívání či jakkoliv jinak dát Vozidlo k dispozici nebo řízení třetím osobám, vyjma oprávněných osob uvedených ve Smlouvě.

   4. Používat Vozidlo mimo území České republiky. Vydá-li Pronajímatel Nájemci souhlas s použitím Vozidla mimo území České republiky, je možno Vozidlo používat jen v zemích nacházejících se na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

   5. Používat na Vozidle označení Nájemce nebo jakoukoli formu reklamy (např. samolepky, magnety, …), mimo reklamy a označení dodané Pronajímatelem.

   6. Doplnit Vozidlo o jakékoliv nestandardní vybavení, doplňky nebo jakkoliv Vozidlo pozměnit.

  6. Nájemce smí svěřit řízení Vozidla pouze řidiči s platným řidičským průkazem příslušné skupiny, který je uveden ve Smlouvě jako oprávněná osoba.

10. Opravy a údržba Vozidla

  1. Náklady spojené s běžnou opravou Vozidla a jeho údržbou (s výjimkou defektů a poškození pneumatik, poškození disků, mytí, drobné údržby, doplnění kapaliny do ostřikovačů skel apod., které hradí Nájemce) nese Pronajímatel. Pronajímatel tak zejména nese náklady na doplnění provozních kapalin mimo pravidelné servisní prohlídky, zejména olejů, brzdové kapaliny a chladící směsi.

  2. Náklady spojené s opravou Vozidla, kdy potřeba opravy Vozidla vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou, které Nájemce umožnil přístup k Vozidlu nebo ji svěřil řízení Vozidla, nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek Smlouvy, ať již Nájemcem nebo osobou, které Nájemce svěřil řízení Vozidla nebo umožnil přístup k Vozidlu, nese v plném rozsahu Nájemce. Nájemce taktéž odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.

  3. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady (poruchy), které se na Vozidle projeví během užívání a které vyžadují opravu a to telefonicky (s následným písemným potvrzením zaslaným Pronajímateli nejpozději následující pracovní den). Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou Pronajímateli a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Vozidlo.

  4. V případě poruchy může dát Nájemce bez souhlasu Pronajímatele sám provést opravy v hodnotě nepřesahující 2 500 Kč / 100 € (bez DPH), přičemž pro úhradu výdajů Pronajímatelem je nutné předložení účtenek a vymontovaných či poškozených dílů.

  5. V případě poruchy na Vozidle, jejíž oprava by přesahovala částku 2 500 Kč / 100€ (bez DPH) rozhodne o způsobu provedení opravy Vozidla, popř. odtahu Vozidla Pronajímatel. Pokud Pronajímatel pověří Nájemce zajištěním určité opravy Vozidla, je Nájemce povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele, zejména je povinen zajistit vystavení řádného daňového (účetního) dokladu, vystaveného na Pronajímatele s uvedením SPZ/RZ Vozidla.

  6. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé Nájemci v souvislosti se závadou (poruchou) Vozidla (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.).

11. Dopravní nehoda, poškození, zničení a odcizení Vozidla

  1. V případě jakékoli dopravní nehody, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla anebo některé jeho části, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv) je Nájemce povinen:

   1. Bezodkladně přivolat bez ohledu na výši škody Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), aby dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla vyšetřila, a o šetření, popřípadě jeho výsledku, vydala Nájemci potvrzení. Toto potvrzení je Nájemce povinen bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den doručit Pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti přivolat Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), bude případný postih pojišťovny uplatněn proti Nájemci.

   2. Bezodkladně telefonicky vyrozumět Pronajímatele (s následným písemným potvrzením zaslaným Pronajímateli nejpozději následující pracovní den) a poskytnout mu veškeré potřebné informace a dále je Nájemce povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele.

   3. Učinit všechna opatření, aby nedošlo ke vzniku dalších škod Pronajímateli (např. zabezpečit nepojízdné Vozidlo před dalším poškozením nebo odcizením apod.).

   4. Poskytnout Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu), Pronajímateli, pojišťovně, u které je Vozidlo pojištěno, veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření škodní události (dopravní nehody) a její likvidaci.

  2. Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli všechny škody (a náklady související se škodou), které vznikly na Vozidle a jeho příslušenství nebo výbavě v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli odcizením Vozidla, příslušenství nebo výbavy v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli nebo třetím osobám v souvislosti s provozem Vozidla v doběnájmu a dále veškeré náklady Pronajímatele spojené s likvidací těchto škod (včetně ušlého zisku po dobu opravy Vozidla, u škod vzniklých řízením Vozidla pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog). V případech, kdy lze tyto náklady (náhradu škody) uplatnit u pojišťovny, u které je Vozidlo pojištěno a ze strany pojišťovny dojde k pojistnému plnění, nebo kdy lze tyto náklady (náhradu škody) uplatnit u třetí osoby a ze strany této třetí osoby dojde k plnění, je Nájemce povinen zaplatit pouze ty škody (náklady), které nejsou kryty tímto pojistným plněním (např. spoluúčast, jejíž výše je uvedena ve Smlouvě, oprávněné nároky popř. srážky pojišťovny, odtah Vozidla na Pronajímatelem určené místo, apod.). Nájemce je vždy povinen uhradit i rozdíl mezi pojistným plněním pojišťovny a skutečnými náklady Pronajímatele.

  3. Nájemce je zejména povinen Pronajímateli uhradit položky, které pojišťovna nehradí, což je zejména:

   1. Účastná částka – spoluúčast na havarijním pojištění (10 000,- Kč).

   2. Náklady na odtah Vozidla do sídla Pronajímatele, nejbližší opravny nebo pojišťovny, nebo rozdíl mezi plněním pojišťovny a cenou opravy v zahraničí. Jedná se zejména o vzniklé vícenáklady, které pojistné plnění nepokryje nad rámec asistenčních služeb pojišťovny a případně dalších asistenčních služeb Vozidla.

   3. Náklady na dopravu – cestu s Vozidlem, za ním a pro něj do sídla Pronajímatele, opravny, pojišťovny apod.

   4. Ušlý zisk za dobu trvání opravy Vozidla, nejdéle však za 30 (třicet) kalendářních dnů; přičemž se ušlým ziskem rozumí denní sazba podle 30. dne pronájmu a příslušného typu Vozidla, viz Ceník pronajímatele.

  4. Při odcizení Vozidla je Nájemce povinen uhradit nájemné do doby odcizení (ohlášení Policii ČR, resp. Policejnímu orgánu příslušného státu) vypočtené jako součin počtu dní a denní paušální sazby (dle Ceníku pronajímatele) alikvotní době, na kterou bylo Vozidlo zapůjčeno a dále úhradu paliva za celý objem nádrže.

  5. Škody, u nichž Nájemce nedoloží potvrzení Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu), se považují za škody způsobené Nájemcem a Nájemce je povinen uhradit tyto škody a náklady spojené s jejich likvidací v plné výši.

12. Pojištění Vozidla

  1. Vozidlo má Pronajímatelem na dobu nájmu sjednáno:

   1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla ve výši 50 mil. Kč. Případné překročení těchto částek je povinen uhradit Nájemce.

   2. Havarijní pojištění a pojištění proti poškození nebo zničení předmětu pojištění střetem, pádem, nárazem, požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem jakýchkoli věcí, povodní, záplavou, zásahem cizí osoby.

   3. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10 000,- Kč.

   4. Pojištění se nevztahuje zejména na případy, kdy Nájemce bez souhlasu Pronajímatele přenechal užívání Vozidla nebo řízení Vozidla jiné osobě (čl. 8.5.3.), řídil Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, lékůanebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechal Vozidlo k řízení (čl. 8.4.2.) nebo bez souhlasu Pronajímatele používal Vozidlo mimo území České republiky (čl. 8.5.4.). Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé z důvodu nedodržení technických podmínek a provozních pokynů výrobce Vozidla, Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo Pojistné smlouvy a Pojistných podmínek pojišťovny, u které je Vozidlo pojištěno.

   5. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, osobní věci a přepravované osoby. Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí Nájemce.

13. Nájemné a poplatky

  1. Nájemné na dobu nájmu je sjednáno dohodou Smluvních stran v českých korunách (Kč) včetně zákonné sazby DPH a jeho konkrétní výše s DPH je uvedena ve Smlouvě. Není-li konkrétní Nájemné ve Smlouvě uvedeno, je Nájemce povinen a zavazuje se zaplatit Nájemné dle Ceníku pronajímatele, platného v den zahájení Nájmu.

  2. Nájemce se zavazuje platit Nájemné stanovené ve Smlouvě řádně a včas.

  3. Nájemce není povinen platit Nájemné za dobu, po kterou nemohl Vozidlo užívat pro nezpůsobilost Vozidla nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat Vozidlo způsobil Nájemce nebo osoby, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup nebo jim svěřil řízení Vozidla. Pokud však Nájemce nemožnost užívání Vozidla bez zbytečného odkladu nejpozději však následující pracovní den písemně neoznámí Pronajímateli, jeho povinnost platit Nájemné trvá, a to až do dne (včetně), kdy takové písemné oznámení Pronajímatel obdrží.

  4. Nájemné hradí Nájemce Pronajímateli bezhotovostně nejpozději 21 dní před začátkem nájmu Vozidla. Provede-li Nájemce rezervaci vozidla méně než 21 dní před počátkem pronájmu, je povinen celou částku zaplatit bez zbytečného odkladu.

  5. Nájemné zahrnuje i havarijní a povinné pojištění Vozidla (v rozsahu ust. čl. 11. těchto VOP), silniční daň, dálniční známku ČR a ekologické plakety pro Německo a Francii.

  6. Nájemné nezahrnuje zejména náklady spojené s nákupem pohonných hmot, kapalin do ostřikovačů skel, náklady na opravy defektů a poškození pneumatik, poškození disků, náklady na mytí vozidla a drobnou údržbu.

  7. Nájemce je povinen při převzetí Vozidla poskytnout v souladu s ust. § 555 a násl. občanského zákoníku v platném znění Pronajímateli jistotu formou složení peněžité částky k rukám Pronajímatele ve výši stanovené Smlouvou (dále jen „Kauce“). Smluvní strany se dohodly, že Kauce nebude úročena. Nájemce výslovně souhlasí, že Kauce může být Pronajímatelem použita (započtena) na úhradu jakýchkoli splatných i dosud nesplatných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem, zejména úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, nedoplatků nájemného apod. Kauce, resp. zbytek Kauce bude Nájemci vrácen po vrácení Vozidla Pronajímateli.

14. Doručování

  1. Nájemce / Přistupující k závazku zasílá písemnosti Pronajímateli na adresu jeho sídla. Pronajímatel zasílá písemnosti Nájemci / Přistupujícímu k závazku na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou mu Nájemce / Přistupující k závazku písemně sdělil.

  2. Jsou-li písemnosti Nájemci/ Přistupujícímu k závazku zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:

   1. Třetí den po dni odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak.

   2. Den odmítnutí převzetí zásilky Nájemcem/ Přistupujícím k závazku.

   3. Poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Nájemce/ Přistupující k závazku zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Nájemce/ Přistupující k závazku o uložení nedozvěděl.

   4. Den, kdy Pronajímatel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Nájemci/ Přistupujícímu k závazku nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje (a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena).

15. Řešení sporů

  1. Pronajímatel, Nájemce a Přistupující k závazku dohodli, že s odvoláním na ust. § 89a o.s.ř. je v případě sporu z této Smlouvy nebo v souvislosti s nimi místně příslušným Okresní soud v Mělníce, příp. Krajský soud v Praze v případě příslušnosti krajského soudu, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

16. Přistoupení k závazku

  1. Přistupující k závazku dle ust. § 533 občanského zákoníku v platném znění tímto přistupuje k závazku Nájemce vůči Pronajímateli ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího a zavazuje se za Nájemce plnit Pronajímateli. Podpisem Smlouvy se Přistupující k závazku stává společně a nerozdílně zavázaný ze Smlouvy ve vztahu k Pronajímateli, který je oprávněn požadovat plnění povinností ze Smlouvy přímo na Přistupujícím k závazku.

  2. Přistupující k závazku prohlašuje, že je seznámen s obsahem Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek a veškeré její podmínky bere na vědomí.

  3. Přistupující k závazku prohlašuje, že jeho přistoupení k závazku bylo učiněno svobodně, vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že považuje obsah Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek i tohoto prohlášení za určitý a srozumitelný.

17. Ochrana osobních údajů

  1. Nájemce/Přistupující k závazku podpisem této Smlouvy výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat veškeré informace a údaje, které mu Nájemce/Přistupující k závazku v souvislosti se Smlouvou dobrovolně poskytl (dále jen „osobní údaje“), zpracovávat tyto osobní údaje i prostřednictvím třetích osob (zpracovatel) pro své obchodní aktivity a dále sdělit tyto informace třetím osobám, které Věřitel pověřil plněním kterýchkoliv svých zákonných či smluvních povinností, popř. uplatněním a správou pohledávek za Nájemcem/Přistupujícím k závazku.

  2. Nájemce/Přistupující k závazku dále výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, aby Pronajímatel zpracovával veškeré informace a osobní údaje poskytnuté mu Nájemcem/Přistupujícím k závazku ve vlastním informačním systému, případně v informačním systému třetích osob (zpracovatel). Nájemce/Přistupující k závazku tímto výslovně a neodvolatelně prohlašuje, že byl v tomto směru náležitě poučen a informován, a že příslušné osobní údaje jím byly/budou poskytnuty zcela dobrovolně.

18. Závěrečná ujednání

  1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit Všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem/Přistupujícím k závazku se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době uzavření Smlouvy.

  2. Příslušné části Smlouvy a/nebo Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Pronajímatelem a Nájemcem/Přistupujícím k závazku.

  3. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.

  4. Nájemce a Přistupující k závazku podpisem Smlouvy potvrdili, že se seznámili s textem těchto Všeobecných obchodních podmínek, považují je za jasné, srozumitelné a určité a vyjádřili svůj souhlas s tím, že se tyto Všeobecné obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a vzali na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 273 obchodního zákoníku závazné pro úpravu vztahů Pronajímatele a Nájemce/Přistupujícího k závazku podle Smlouvy, pokud tato Smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

19. Platnost a účinnost

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2019. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

  2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Pronajímatele, v každém Vozidle Pronajímatele a na internetu na adrese www.psikaravan.cz/obchodni-podminky.